top of page

Vilkår og betingelser

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.
Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


Avtalen mellom Kjøper og Selger består av opplysningene Selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 


Ved motstrid mellom opplysningene Selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, 
går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger er Praktisk barnehageledelse AS.
Adresse: Herman Wildeveys gate 24, 3022 Drammen.
E-post: post@praktiskbarnehageledelse.no
Telefonnummer: +47 936 92 117
Org. nr: 918 713 867

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
 

5.1
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes/tilgjengeliggjøres.

Ved betaling med Vipps, blir fakturaen til kjøperen utstedt digitalt og betales direkte via internett. Betalingen regnes som gjennomført når varen er levert/tilgjengeliggjort på din konto.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5.2
Alle våre priser er inklusive merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende for vedkommende vare eller tjeneste. 
Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de kjøp du bestiller være de prisene som er fastsatt på vår nettside på det tidspunkt du legger inn din bestilling.

6. Levering

6.1

Ved kjøp av digitale produkter, blir varen tilgjengelig umiddelbart gjennom en digital fil, ekstern link, eller som tilgang til et nettområde etter at betalingen er utført.

6.2

Selger sørger for levering av varen til Kjøper med Posten ved kjøp av fysiske produkter. 
Forventet leveringstid fra ordretidspunkt til mottatt varer er mellom 3-5 arbeidsdager. 
Når pakken sendes fra Selger vil Kjøper motta en e-post med sporingskode slik at Kjøper kan følge pakken. 
Kjøper vil motta en ny melding når pakken er klar til henting på utleveringssted. 
Rask levering forutsetter at Posten overholder sine leveringsfrister. 
Selger kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos Posten. 
Dersom Kjøper ikke henter varen fra utleveringsstedet innen 14 dager vil varen bli sendt tilbake, og Kjøper vil bli belastet 199,- kroner.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Ved kjøp av digitale produkter, går risikoen over til kjøper etter fullendt nedlasting av produktet.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven (14 dagers angrerett).

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. 
Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. 
Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. 
Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. 
Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. 
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. 
Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. 
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. 
Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, 
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, 
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Ved reklamasjon bes kjøper å kontakte Praktisk barnehageledelse via e-post (post@praktiskbarnehageledelse.no), nettsidens kontakt-skjema (https://www.praktiskbarnehageledelse.no/kontakt), eller på telefon: +47 936 92 117.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Linker til andre nettsider
Denne nettsiden kan inneholde linker til andre nettsteder. Dersom ikke annet er oppgitt, har Praktisk barnehageledelse AS intet ansvar for innhold på slike nettsteder.
Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på slike nettsteder og fraskriver oss ansvar for enhver form for tap eller skade som oppstår ved bruk av dem.
Inkluderingen av en lenke til et annet nettsted på denne nettsiden innebærer ingen godkjenning av nettstedene selv eller av de som har kontroll over dem.

16. Linker til denne nettsiden


De som ønsker å plassere en lenke til dette nettstedet på andre nettsteder kan bare gjøre det til hjemmesidens synlige adresser (representert på vår hjemmeside) uten vår forhåndstillatelse.
Dyplinking (dvs. lenker til spesifikke/krypterte eller brukerautoriserte sider på nettstedet) krever vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.
For å finne ut mer, vennligst kontakt oss på e-post på post@praktiskbarnehageledelse.no eller ring oss på følgende nummer: +47 936 92 117.

17. Kontoinformasjon og nettvett

17.1 
Når du bruker et hvilket som helst system på nettstedet, bør du gjøre det i henhold til følgende regler. 
Unnlatelse av å overholde disse reglene kan føre til at kontoen din blir suspendert eller stengt:

17.2 
Du må ikke bruke uanstendig eller vulgært språk;

17.3
Du må ikke sende inn innhold som er ulovlig eller på annen måte støtende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som er fornærmende, truende, trakasserende, ærekrenkende, aldersistisk, sexistisk eller rasistisk;


17.4 
Du må ikke sende inn innhold som er ment å fremme eller oppfordre til vold;


17.5
Midlene du identifiserer deg på må ikke bryte disse vilkårene og betingelsene eller gjeldende lover;


17.6
Du må ikke utgi deg for andre personer, spesielt ansatte og representanter for Praktisk barnehageledelse eller våre tilknyttede selskaper;


17.7
Du må ikke bruke Systemet vårt til uautorisert massekommunikasjon som "spam" eller "søppelpost".


17.8
Du erkjenner at Praktisk barnehageledelse forbeholder seg retten til å overvåke all kommunikasjon til oss eller ved bruk av våre systemer.


17.9
Du erkjenner at Praktisk barnehageledelse kan beholde kopier av all kommunikasjon til oss eller i våre systemer.


17.10
Du erkjenner at all informasjon du sender til oss gjennom vårt system kan bli endret av oss, og du gir herved avkall på din moralske rett til å bli identifisert som forfatteren av slik informasjon. 
Eventuelle begrensninger du måtte ønske å legge på vår bruk av slik informasjon må kommuniseres til oss på forhånd, og vi forbeholder oss retten til å avvise slike vilkår og tilhørende informasjon.

 

18. Konto

18.1

 For å benytte deg av våre tjenester og kjøp av digitale produkter, må du opprette en konto på vår nettside. 
Kontoen inneholder personlig data, betalingsinformasjon, kontooversikt, dine produkter/ordre og abonnementer. 
Benytter Kjøper seg av konto på denne nettsiden, gjelder følgende vilkår:

18.2

 All informasjon som oppgis er korrekt;


18.3

Du har fullmakt/tillatelse til å benytte Vipps som betalingsløsning, og har fullmakt/tillatelse til å oppgi betalingsinformasjon der det kreves og er nødvendig;


18.4

Holde informasjonen oppdatert og korrekt til enhver tid. Opprettelse av en konto er en ytterligere bekreftelse på din representasjon og garanti.

18.2

Det anbefales at du ikke deler kontodetaljer, i sær brukernavn og passord. Praktisk barnehageledelse har intet ansvar for tap eller skader som oppstår som følge av at kontoopplysningene dine blir delt av deg.  
Hvis du deler pc, datamaskin, smartphone eller andre digitale plattformer, anbefales det å ikke lagre kontodetaljer i din nettleser.


18.5

Ved mistanke om at dine kontodetaljer har blitt overtatt av andre personer uten ditt samtykke, må du umiddelbart ta kontakt med Praktisk barnehageledelse for midlertidig stenging av kontoen og stoppe ventende betalinger som ikke er godkjent av kontoinnehaver, 

Vær oppmerksom på at bestillinger eller betalinger kun kan kanselleres frem til levering av tjenestene har startet.
I tilfelle en uautorisert levering starter før du varsler oss om den uautoriserte karakteren av bestillingen eller betalingen, vil du bli belastet for perioden fra begynnelsen av leveringen av tjenester til datoen du varslet oss og kan bli belastet for en faktureringssyklus på en måned.

 

18.6

Når du velger brukernavnet ditt, må du overholde vilkårene som er angitt ovenfor i klausul 17.1. Enhver unnlatelse av å gjøre dette kan føre til suspensjon og/eller sletting av kontoen din
 

Vilkår: Tekst
bottom of page